Algemene voorwaarden JWH Techniek Beilen per 18 september 2023

Artikel 1 Definities en toepassing van deze voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: JWH Techniek: JWH Techniek Beilen

gevestigd op de Sportlaan 21A te Beilen. Opdrachtgever: De tegenpartij van JWH Techniek.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en overeenkomst tussen JWH Techniek en een opdrachtgever, voor zover er door partijen geen aanvullende voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2-1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 3 Uitvoering

3-1 JWH Techniek zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de van toepassing verklaarde NEN normen en richtlijnen de keuringen en inspecties uitvoeren.

3-2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde en door JWH Techniek gevraagde gegevens die relevant zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig verstrekt worden.

3-3 De opdrachtgever dient de te keuren objecten schoon op de keuringslocatie ter beschikking te stellen. Verder dient er ruimte voor het uitvoeren van de keuringen en minimaal een bruikbaar geaard stopcontact aanwezig te zijn.

3-4 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het nodig is de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zal de overeenkomst in onderling overleg aangepast worden.

Artikel 4 Eigendomsrechten en geheimhouding

4-1 Alle door JWH Techniek verstrekte stukken zoals rapporten, certificaten, lijsten en overzichten zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van JWH Techniek worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Uitzondering hierop is het ter beschikking stellen van bovengenoemde stukken aan auditoren tijdens certificerings-trajecten.

4-2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ten behoeven van of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van elkaar hebben gekregen.

Artikel 5 Keuringstermijnen

5-1 JWH Techniek aanvaard geen verantwoordelijkheid voor het verstrijken van termijnen indien opdrachtgever niet tijdig opdracht verstrekt voor (hernieuwde) keuring.

Artikel 6 Annuleren

6-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert nadat er een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd aan JWH Techniek.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7-1 De door JWH Techniek uitgevoerde keuringen en inspecties zijn momentopnames. JWH Techniek is niet aansprakelijk voor de kosten, slijtage, schades of beschadigingen die ontstaan nadat keuring heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Overmacht

8-1 Als een van de beide partijen door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, wordt er in goed overleg naar oplossingen gezocht. Onder overmacht wordt in deze verstaan alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop men geen invloed kan uitoefenen. Als hierdoor de werkzaamheden niet verder uitgevoerd kunnen worden heeft JWH Techniek het recht om reeds uitgevoerde werkzaamheden zoals overeengekomen te factureren.

Artikel 9 Betaling

9-1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na indiening van de factuur plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt is JWH Techniek gerechtigd een rente a 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Tevens zullen navolgende kosten zoals de kosten van gerechtsdeurwaarder, advocaat of incassobureau aan opdrachtgever in rekening worden gebracht

9-2 Ingeval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JWH Techniek onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10 Geschillen

10-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten die niet in goed onderling overleg tot tevredenheid van beide partijen kunnen worden opgelost, zullen indien nodig voor de Burgerlijke Rechter aanhangig gemaakt worden.

10-2 Op alle door JWH Techniek gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en de overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.